Algemene Voorwaarden  – Hospitality in de Zorg

Algemeen. 1. Begrippen

1.1 Hospitality in de Zorg (verder HIDZ): de onderwijsdiensten aanbiedende onderneming.

1.2 Activiteit: Onder een activiteit wordt verstaan de door HIDZ georganiseerde cursus, opleiding, workshop, teamsessie, individuele begeleiding of coaching, meestal op locatie van de opdrachtgever. Alle activiteiten zijn gesloten activiteiten. Een gesloten activiteit is een activiteit die georganiseerd wordt voor medewerkers uit één organisatie of voor medewerkers uit samenwerkende organisaties. Het programma van de gesloten activiteit wordt in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld.

1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de organisatie (of koepelorganisatie) van wie de (aangesloten) medewerkers deelnemen aan een gesloten activiteit. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de betaling van de activiteit

1.4 Deelnemer: Onder deelnemer wordt verstaan de medewerker die door de opdrachtgever voor een activiteit wordt ingeschreven of heeft laten inschrijven en daadwerkelijk de activiteit gaat volgen.

2. Geldigheid algemene voorwaarden

2.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden bij elke door HIDZ georganiseerde activiteit van toepassing.

2.2 Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

3. Overmacht en wijziging door HIDZ

3.1 Indien het voor HIDZ door ziekte, overlijden of zwaarwegende redenen voor verlof van de trainer of andere overmacht onmogelijk is een activiteit of een onderdeel van die activiteit te verzorgen, zullen opdrachtgever en HIDZ in onderling overleg een nieuwe datum voor de uitvoering van de activiteit vaststellen.

3.2 HIDZ kan, met inachtneming van kwaliteit, in afwijking van voorafgaande publicatie of bekendmaking, docenten, trainers, acteurs en cursusleiding wijzigen zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit diens inschrijving te annuleren.

4. Intellectueel eigendom.

4.1 Het is de deelnemer niet toegestaan om door HIDZ ter beschikking gestelde documenten, cursusmateriaal of ander materiaal voor een ander doel te gebruiken dan voor de betreffende activiteit, aan een ander – al dan niet om niet – ter beschikking te stellen of te vervreemden.

5. Aansprakelijkheid.

5.1 HIDZ aanvaardt aansprakelijkheid voor letsel en schade, alsmede de gevolgschade slechts tot een bedrag van € 2.000.000,– per aanspraak.

5.2 HIDZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen van een deelnemer.

5.3 HIDZ doet er alles aan om fouten in het onderwijs en het studiemateriaal te voorkomen, Mochten er opmerkingen zijn, dan verzoekt HIDZ deze schriftelijk of per mail door te geven. HIDZ streeft ernaar de opmerkingen binnen twee kalendermaanden te verwerken.

5.4 HIDZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een fout in het onderwijs- of het studiemateriaal.

5.5 HIDZ aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van uitval van een activiteit en uitval van de persoon die de activiteit zou verzorgen.

6. Bescherming persoonsgegevens.

6.1 De door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van HIDZ. Dit betreft naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij de opdrachtgever en van de deelnemers aan trainingen en cursussen. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het registreren van de deelnemers, het opstellen en verstrekken van evaluaties, het opstellen en verstrekken van certificaten van deelname en voor de begeleiding van trainers en acteurs. De gegevens worden ook gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.

6.2. HIDZ verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

6.3. De deelnemer heeft recht tot toegang, tot verbetering en/of verwijdering van de eigen gegevens.

6.4 Indien de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk of per mail worden medegedeeld aan de administratie van HIDZ. De volledige privacyverklaring is opgenomen op de website

7 Geheimhouding

7.1 Alle informatie die opdrachtgever vertrouwelijk deelt met HIDZ en informatie die klaarblijkelijk vertrouwelijk is, wordt door HIDZ vertrouwelijk behandeld. HIDZ heeft geheimhoudingsplicht m.b.t. informatie van de opdrachtgever, die naar zijn aard vertrouwelijk is, alsmede m.b.t. informatie van de opdrachtgever die de privacy van deelnemers betreft.

8 Klachtenbehandeling

8.1 Voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers of deelnemers heeft HIDZ een klachtenregeling met een onafhankelijke beroepsprocedure. De regeling is opgenomen op de website.

9 Geldigheid offertes en betaling

9.1 HIDZ verplicht zich een activiteit uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de geoffreerde prijs. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen de in de offerte genoemde geldigheidsduur de opdracht verstrekt en bevestigd. Indien in de offerte geen geldigheidsduur wordt vermeld, is deze drie maanden geldig.

9.2 De betaling vindt plaats na het beëindigen van de activiteit, tenzij anders wordt overeengekomen.

9.3 Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan.

10 Annulering en verplaatsing door de opdrachtgever

10.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever vanaf 10 werkdagen voorafgaand aan de activiteit is 50% verschuldigd van het overeengekomen bedrag. Bij annulering of verplaatsing op de werkdag voorafgaand aan de activiteit (of later) is het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.

11 Beëindiging bij financiële problemen

11.1 In geval van aanvraag tot of verlening van zijn faillissement of surseance van betaling, stillegging van de onderneming van de opdrachtgever is deze van rechtswege in verzuim en is HIDZ gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12 Toepasselijk recht en arbitrage

12.1 Mocht er tussen opdrachtgever en HIDZ een geschil rijzen dan zullen partijen de klachtenregeling (zie website) volgen. Mocht het geschil door onderling overleg niet tot een oplossing komen, dan kan dit geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke 3e partij, mevrouw mr. M.J.E.M Wielinga – van Dillen te Wijk bij Duurstede (zie klachtenregeling). Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen dat stelt.

12.2 Op deze Algemene Voorwaarden en op de opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

F4006 algemene voorwaarden hidz v3.1 21-8-19